Kaavat

 

 

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan asuinalueiden, työpaikkojen, teollisuuden, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen kaava-alueille. 

Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. Vimpelin kunnan yleis-, asema- ja ranta-asemakaavat löytyvät oheisesta KARTTAPALVELUSTA

Kaavatasot

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Tietoa maakuntakaavasta ja vireillä olevista selvityksistä löytyy sivulta www.epliitto.fi/maakuntakaavoitus.

Yleiskaava on kunnan maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaavoilla ja ranta-asemakaavoilla määritellään alueen käyttötarkoitus: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatimisesta vastaa maanomistaja. Yksityinen maanomistaja voi laatia ranta-asemakaavaehdotuksen, jonka hyväksymiskäsittely tapahtuu kunnassa.

Kuntien omien rakennusjärjestysten määräykset täydentävät voimassaolevaa lainsäädäntöä ja siihen perustuvaa maankäytön suunnittelua. Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on hyvän rakennustavan edistäminen huomioon ottaen kaupungin ja kunnan paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Soinilla, Alajärvellä ja Vimpelillä on yhteinen Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys.

Kaavoituspalvelut hankitaan ostopalveluna.

SÄÄKSJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVA aukeaa TÄSTÄ linkistä