Strategiat

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 4.4.2022 § 17 kuntastrategian 2022-2025

-----------------

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 23.1.2017 Vimpelin kunnan strategian 2017 - 2021

Vimpelin kunnan strategia 2017 - 2021

Kuntamme slogan: "Pieni kunta, monta sankaria"

 • Slogan on peräisin Vimpelin Vedon sloganista pieni kylä - monta sankaria. Vimpelin Vedon sloganin takana on vimpeliläinen Jani Kaunisto.

Visio: "Vetovoimaisessa Vimpelissä mahdoton tehdään mahdolliseksi

 • Osoitus siitä, että voimme tehdä mahdottoman mahdolliseksi, on kunnan selviytyminen kriisikuntamenettelystä ja jatkaminen edelleen itsenäisenä kuntana. Haluamme jatkaa edelleen samalla tahtotilalla eteenpäin.

Arvot:

1. Avoimuus

 • Haluamme olla vuorovaikutuksessa kuntalaisiimme ja keskusteluyhteyttä luodaan muun muassa sosiaalisen median kautta. Esimerkiksi kunnalla ja myös kunnanjohtajalla on kuntalaisten tavoittamiseksi facebook-sivut. Lisäksi kunnan viralliset uudet kotisivut pyritään pitämään ajan tasalla ja riittävän selkeinä, että tarvittava tieto löytyy. Myös lehti-ilmoituksilla ja lehdistötiedotteilla kunnan tapahtumat tulevat kaiken kansan tietoon. Päätöksenteossa avoimuus tarkoittaa asioiden valmistelusta ja päätöksenteosta tiedottamista silloin, kun se on mahdollista.

2. Yhteisöllisyys

 • on pienen kunnan voimavara. Järjestämme yleisötilaisuuksia, kuntalaiskahviloita ja olemme mukana kuntalaisten arjessa. Hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä oli kunnan 150-vuotisjuhla Saarikentällä. Yli 1000 kuntalaista oli juhlimassa Vimpelin kunnan vuosijuhlaa.
 • me – henki /ollaan, suunnitellaan ja ”tehään yhessä”

3. Sitoutuneisuus

 • edellytys kunnan ja kuntalaisten asioiden hoidolle on se, että kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä työntekijät ovat sitoutuneita Vimpelin kuntaan.

4. Positiivisuus

 • Kaikki kunnan luottamushenkilöt ja viranhaltijat sekä työntekijät edustavat Vimpelin kuntaa. Tekemisessä ja puheissa tulisi pyrkiä tuomaan esille Vimpelin kuntaan liittyviä asioita myönteiseltä kannalta.

Vimpelin kunnan strategiset tavoitteet:

1. Talous ja tahtotila

 • Kunta pysyy itsenäisenä ja talous on vakaalla pohjalla. Pidämme huolta kuntalaisista ja kunnan henkilöstöstä. Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Kunta on olemassa kuntalaisia varten ja kaikessa palvelutuotannossa kuntalaisen etu tulee olla siis etusijalla. Ilman osaavaa ja ammattitaitoista henkilökuntaa ei ole laadukkaita kuntapalveluja, siksi kunnan työntekijöistä on pidettävä huolta.
 • Kunnan taloutta tulee hoitaa siten, että aiempina vuosina kertyneet alijäämät saadaan katettua ja lainamäärä saadaan pienenemään. Tällöin kunnan itsenäisyys saadaan turvattua. Vakaalla pohjalla oleva talous on valmistamassa kuntaa myös tuleviin SOTE- ja maakuntauudistuksiin.

2. Ympäristö

 • Asukasviihtyvyyteen panostaminen on ehdoton edellytys sille, että voisimme olla houkutteleva kunta uusille asukkaille ja hyvä paikka asua jo täällä asuville vimpeliläisille
 • Erinomainen asuinpaikka, panostamme asuinympäristöön ja asukasviihtyvyyteen sekä muuhun ympäristönhoitoon.Meillä on Suomen nopeimmat ja joustavimmat kuntapalvelut. Tavoitteen taustalla on ajatus, että pieni kunta voi olla ”ketterä” ja toimia nopeasti silloin kun
  tarve niin vaatii. Esimerkiksi rakennuslupa tai tietopyyntöasioissa kuntalaisia palvellaan niin nopeasti kuin se on mahdollista ilman tarpeetonta byrokratiaa.

3. Elinkeinotoiminta:

 • Yritystoiminnan tukemisessa kunnan tehtävänä on luoda mahdollisimman hyvät puitteet yrittämiselle Vimpelin kunnassa. Matkailun kehittämisessä erityisesti Lakeaharjun alueen ja Kraatterijärven brändin erityislaatuisuus tulee hyödyntää.
 • Elinvoimapolitiikka on läpileikkaavana elementtinä kaikessa kunnan toiminnassa.
 • Kaavoitus ja tietoliikenneyhteydet ovat kunnossa. Kaavoitus hoidetaan ostopalveluna. Kaavoituksen tulee vastata kunnassa esiintyvää
  tarvetta ja palvella erityisesti yritysten tarpeita. Kunnan rakennusjärjestys määrittelee kunnassa tapahtuvaa rakentamista ja rakennusjärjestys tullaan päivittämään nykyajan vaatimuksia vastaavaksi vuoden 2017 aikana. Valokuituyhteys pyritään järjestämään kaikkiin kunnan kiinteistöihin. Kunnassa oleviin valokuituhankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti.
 • Kunnan oma hankintatoiminta ja omistajapolitiikka on läpinäkyvää. Vimpelin kunnassa on tarkoitus aloittaa pienhankintoihin liittyvän Cloudia ohjelman käyttö keväällä 2017, jonka kautta kaikki kunnan pienhankintaostokset kilpailutetaan ja tarjoaminen on kaikkien palvelun- ja tavarantoimittajien ulottuvilla. Samalla tulevista hankinnoista tiedotetaan hyvissä ajoin, jolloin kilpailutus pyritään tekemään mahdollisimman avoimeksi. Kunnan konserniohjaus tulee olla annettujen ohjeiden mukaista.

Vimpeli: ”The Finnish Capital of Nordic Baseball”

 • Vimpelistä kehitetään pesäpallon pääkaupunkia yhdessä Vimpelin Vedon, vuoden 2016 pesäpallon Suomen mestarin, kanssa. Pesäpallo näyttäytyy usealla eri tavalla Vimpelissä, katukuvassa ja erityisesti kesällä pesäpallo otteluiden aikaan, mutta myös kunnan palveluissa mm. palloilulukion toiminnan kehittämisessä. Pesäpallo-otteluiden aikaan pyritään panostamaan erityisesti kunnan ravintola - ja matkailutarjontaan. 

Muuttuvan yhteiskunnan megatrendit Vimpelin kunnan strategian taustalla:

1. Turvallisuus

 • turvattomuuden tunne lisääntyy maailmassa ja se liittyy usein yksinäisyyteen ja erilaisiin uhkakuviin.
 • pienen paikkakunnan etuna on yhteisöllisyys ja toisistaan välittämisen kulttuuri.
 • Vimpelin kunta voi tarjota lapsiperheille ja ikääntyneille turvallisen ympäristön olla, liikkua, asua ja yrittää. Kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin.

2. Väestönmuutos

 • väestön ikääntyessä ja väkiluvun vähentyessä huoli ammattitaitoisen, työikäisen väestön riittävyydestä paikallisen teollisuuden tarpeisiin kasvaa.
 • kunnan on panostettava houkuttelevuuteensa asuinpaikkana. Kunnassa tulee olla toimivat peruspalvelut. Huomio on kiinnitettävä erityisesti päivähoito- ja koulutustarjontaan. Kunnan vapaa-ajan palvelut tulee olla tasokkaita ja monipuolisia.
 • muualla asuvat vimpeliläiset ovat kunnan ”lähettiläitä”.

3. Erikoiskaupan ja palvelujen keskittyminen suurille paikkakunnille:

 • Pienen kunnan kauppatarjonta ei voi perustua suuren kaupungin tapaan ihmisvirtoihin ja volyymiin, vaan yhteishankintoihin, verkkokauppaan ja täsmäostoihin sekä siihen, että ostoksista keskustellaan, tavaraa kierrätetään ja hankintoja helpotetaan.
 • digitalisaation avulla palvelut tuodaan lähemmäksi kuntalaisia.

4. Tarinallisuus

 • Vimpelistä on monta tarinaa kerrottavaksi.
 • Sijaitsemme kraatterin reunalla, joka on muodostunut 77 milj. vuotta sitten
 • meillä on Vimpelin Veto, joka on vuoden 2016 pesäpallon Suomen mestari ja olemme ylpeitä joukkueestamme.
 • Vimpelillä on pitkät perinteet teollisuuden alalta.