Vesiasiat

Vesistöjen ruoppaus ja vesikasvien niitto

Yli 500 m3 :n ruoppaus edellyttää aina Aluehallintoviraston lupaa. Pienemmistä ruoppauksista on tehtävä ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Myös vesikasvien laaja-alaisesta niittämisestä on tehtävä ilmoitus ELY-keskukselle.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus

Ojitusasiat

Alajärven kaupungin teknisen lautakunnan tehtäviin kuuluu ratkaista ojitusta koskevat erimielisyydet, jotka eivät edellytä aluehallintoviraston lupaa tai ojitustoimitusta. Mikäli ojituksessa osapuolet eivät pääse sopimukseen niin ympäristölautakunta voi tehdä päätöksen seuraavissa tapauksissa:

  1. ojan tekeminen toisen maalle tai toisen yksityistien poikki
  2. ojan suunnan muuttaminen, veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon
  3. muu vastaava syy

Ojitukseen liittyvät asiat tulee laittaa vireille kirjallisesti.

Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Pohjavesialueilla ja alle 100 m etäisyydellä vesistöstä sijaitsevilla kiinteistöillä ennen vuotta 2004 rakennetut jätevesijärjestelmät tulee remontoida asetuksen vaatimusten mukaisiksi 31.10.2019 mennessä. 

Haja-asutuksen jätevesiä voidaan käsitellä paikallisesti kiinteistökohtaisella järjestelmällä tai vaikka useamman kiinteistön yhteisellä jätevesijärjestelmällä.

Käsittelyvaihtoehtoja ovat umpisäiliö, pienpuhdistamo ja maaperäkäsittely (maahan imeytys tai maasuodatus). Käsittelystä ei saa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Näillä alueilla jätevedet on käsiteltävä tehokkaamman puhdistustason mukaisesti, koska ympäristön pilaantumisriski on suurempi.

Ranta-alueiden ja pohjavesialueiden ulkopuolella oleville alueille jätevesijärjestelmien uusimiselle ei ole asetettu yksittäistä määräpäivää, vaan ne tulee remontoida asetuksen mukaiseksi kun:

  • rakennetaan vesikäymälä
  • korjataan tai uusitaan jätevesijärjestelmää tai
  • tehdään rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva rakennuslupaa edellyttävä korjaus- ja muutostyö

Jos kiinteistöillä on vain kantovesi ja kuivakäymälä (huussi) eikä näistä aiheudu pilaantumisen vaaraa, jätevesijärjestelmää ei tarvitse uusia. Kunnostusta ei myöskään tarvita, jos kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä.

Järjestelmää ei tarvitse uusia, jos jätevesijärjestelmä on ollut olemassa jo 9.3.2011, ja vakituisesti asuva kiinteistön haltija tai haltijat ovat syntyneet ennen 9.3.1943.

Kun vaihdat ja/tai parannat jätevesijärjestelmää, hae rakennusvalvonnalta toimenpidelupaa. Hakemukseen on liitettävä suunnitelma jätevesien käsittelystä. Lupahakemuksen voit tehdä sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi.