Vaalit

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.-8.6.2021 ja ulkomailla 2.-5.6.2021. Vaaleissa valittavien valtuutettujen toimikausi alkaa 1.8.2021.

Vaalit Vimpelin kunnassa

Kesäkuussa järjestettävissä kuntavaaleissa valitaan Vimpelin kunnanvaltuustoon 1.8.2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi kaksikymmentäyksi (21) valtuutettua ja säädetty määrä varavaltuutettuja.

Vaalipäivän äänestys

Kunta on vaaleja varten määrätty yhdeksi äänestysalueeksi. Vaalipäivän äänestyspaikkana on Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli. Vaalitoimitus suoritetaan 13.6.2021 klo 9.00 – 20.00.

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 26.5.-8.6.2021. Vimpelin ennakkoäänestyspaikkana toimii Vimpelin kunnanvirasto, Patruunantie 15, 62800 Vimpeli, jossa voi äänestää seuraavina aikoina:

26. - 28.5.2021     (ke-pe)       klo   9.00 – 16.00
29. - 30.5.2021     (la-su)        klo 12.00 – 16.00
31.5. - 4.6.2021    (ma-pe)      klo   9.00 – 16.00
     5. - 6.6.2021    (la-su)        klo 12.00 – 16.00
     7. - 8.6.2021     (ma-ti)      klo   9.00 – 19.00

Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan seuraavissa paikoissa: Venla ja Väinö –koti, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen Vimpelin intervalliosasto, palvelukoti Windala, Hemilänrannan palvelutalo ja Puronmutkan ryhmäkoti/Toimintakeskus. Ennakkoäänestysajat sovitaan erikseen laitosten kanssa.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Äänestäjä on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä. Hänen tulee ottaa mukaan äänestyspaikalle kuvallinen henkilöllisyystodistus (henkilökortti, passi, ajokortti tai muu vastaava asiakirja). Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi äänestämistä varten hakea maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin lähimmältä poliisiasemalta.

Kotiäänestys

Kotiäänestykseen on oikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annettavassa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Hänen äänestämisestään on ilmoitettava samalla, kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestys järjestetään 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana erikseen ilmoitettuna aikana. Tällöin äänestäjän luo tulee keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan. Paikalla tulee äänestäjän lisäksi olla äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana.

Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00. Ilmoitus on tehtävä joko kirjallisesti osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli tai puhelimitse Sirpa Takalalle numeroon 040 7234 838.

Karanteenissa ja eristyksessä olevien äänestys

Tartuntatautilääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva henkilö voi äänestää VAIN kotiäänestyksessä tai vaalipäivänä tietyin rajoituksin. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava määräaikaan 1.6.2021 klo 16.00 mennessä.

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sirpa Takala, puh. 040 7234 838 tai sirpa.takala@vimpeli.fi

Ehdokasasettelu

Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 klo 16.00. Vanhan aikataulun (määräaika 9.3.) mukaisesti jätetyt ehdokashakemukset ovat edelleen sellaisenaan voimassa, mutta vaaliasiamiesten on mahdollista tehdä niihin muutoksia 4.5.2021 klo 16 saakka.

Vaaliasiamiehiä, joille keskusvaalilautakunta on tehnyt huomautuksia, on oikeus viimeistään keskiviikkona 12.5.2021 ennen klo 16 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja.

Ehdokashakemukset ja niihin liittyvät asiakirjat sekä aikaisemmin jätettyihin ehdokashakemuksiin tehtävät muutokset ja lisäykst toimitetaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Sirpa Takalalle kunnanvirastolle osoitteeseen Patruunantie 15, 62800 Vimpeli

Ulkomainonta

Vimpelin kunnan omistamalla alueella ulkomainonta sallitaan Nuorisotalon edustalla kunnan omistamassa mainostelineessä. Mainospaikat ovat maksuttomia. Kullekin ehdokkaita asettaneelle puolueelle ja yhteislistalle varataan kaksi mainospaikkaa ja järjestys vasemmalta oikealle määräytyy samassa järjestyksessä kuin ehdokaslistojen yhdistelmässä. Ulkomainonta saadaan aloittaa 19.5.2021 ja mainokset tulee poistaa 3 päivän kuluessa vaaleista. Mainosten asettaminen muualle Vimpelin kunnan omille alueille, kunnan omistamiin rakennuksiin, laitteisiin ja muihin rakennelmiin on kiellettyä. Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Sirpa Takala, puh  040 7234 838.

Lisätietoja vuoden 2021 kuntavaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi sekä keskusvaalilautakunnan sihteeriltä Sirpa Takalalta, puh. 040 7234 838.

Vaaliviranomaiset

Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on valtiollisten, kunnallisten ja Euroopan unionin vaalien toimittaminen sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestäminen

Vaalilautakunta huolehtii vaalipäivän äänestyksestä vaalipaikalla.

Vaalitoimikunta huolehtii ennakkoäänestyksen järjestämisestä kunnan alueella olevissa laitoksissa.

Keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat huolehtivat ennakkoäänestyksen toimittamisesta yleisessä ennakkoäänestyspaikassa sekä kotiäänestyksissä.