Kuulutus / YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS JA NATURA-ARVIOINTI

Kokkonevan tuulivoimahanke, Perho

Suomen Hyötytuuli Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiselostuksen Perhon Kokkonevan tuulivoimahankkeesta sekä kaksi luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista Natura-arviointia. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen vaihtoehtojen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Naturaarvioinnit koskevat tuulivoimaloiden vaikutuksia Hangasneva-Säästöpiirinnevan Natura-alueeseen (FI1001010) sekä sähkönsiirron vaikutuksia Patanajärvenkankaan (FI1001003), Pohjoisnevan (FI0800012) ja Hötölamminnevan (FI1001011) Natura-alueisiin.

Suomen Hyötytuuli Oy suunnittelee enintään 42 tuulivoimalan hanketta Perhon kunnan keskustasta noin 3 kilometriä pohjoiseen. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW, jolloin hankkeen kokonaisteho olisi noin 200–420 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 3300 hehtaaria. Puiston ulkoinen sähkönsiirto sijoittuu Perhon, Alajärven ja Vimpelin alueille.

Kuulutus 

Arviointiselostuksen, Natura-arviointien ja kuulutuksen nähtävillä pito

Asiakirjat ovat nähtävillä 2.2.– 31.3.2023 seuraavasti:

Kuulutus: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-pohjanmaa

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKU