Asiakaspalautteen käsittely Vimpelin kunnassa

Vimpelin kunnan kuntastrategiassa v. 2017 yhtenä strategisena tavoitteena on mainittu ”Suomen nopeimmat ja joustavimmat kuntapalvelut”.

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää hyvää asiakaspalvelua.

Menettelytavat:

 1. kirjalliset reklamaatiot, kehittämistoiveet ym.:, saapumispäivä merkitään.
 2. viranhaltijan tai työntekijän henkilöön kohdistuva asiakaspalaute:
      - esimies käsittelee,
      - dokumentoi mahdolliset toimenpiteet ja
      - ilmoittaa kirjallisesti palautteen jättäjälle, mihin toimenpiteisiin palaut teen pohjalta on ryhdytty.
  Esimiehen tulee asiaa käsitellessään ottaa huomioon työsopimuslain, yksityisyydensuojaa työelämässä koskevan lain, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain, työsuojelulain sekä työ- ja virkaehtosopimusten säännökset.
 3. Vimpelin kunnan palvelutuotteisiin kohdistuva asiakaspalaute:
      - toimielin käsittelee (kunnanhallitus tai lautakunta seuraavassa kokouksessa
       - dokumentoidaan mahdolliset toimenpiteet asiakaspalautteittain ja
       - ote päätöksestä, mihin toimenpiteisiin palautteen pohjalta on ryhdytty
         tai ryhdytään, palautteen jättäjälle.
 4. asiakaspalaute -lomake valmistellaan kunnan nettisivuille helpottamaan reklamaation tekemistä.
 5. suullisia ja nimettömiä asiakaspalautteita ei käsitellä, halutessaan asiakas täyttää asiakaspalautelomakkeen allekirjoituksineen, jolloin hän saa em. kirjallisen vastauksen palautteeseen.
 6. jätetyt asiakaspalautteet arkistoidaan ja säilytetään siihen saakka kunnes ne on loppuun käsitelty.