Kuulutus / Ullava-Alajärvi voimajohtohanke / Fingrid Oyj

Valtakunnan päävoimansiirtoverkosta vastaavan Fingrid Oyj:n tarkoituksena on rakentaa Toholammin kuntaan rakennettavan uuden Ullavan sähköaseman ja Alajärven olemassa olevan sähköaseman välille uusi 400 kV voimajohto. Osa johtoreitistä suunnitellaan kahden virtapiirin pylväillä, mikä mahdollistaa 110 kV virtapiirin asennuksen samoihin pylväisiin 400 kV virtapiirin kanssa. Suunniteltavan voimajohtoreitin pituus on noin 82 km. Johtohankkeesta kerrotaan tarkemmin alla mainituissa tilaisuuksissa, joissa myös esitellään johtoaluepiirrokset sekä tarkempi kartta.

Edellä sanotusta syystä Fingrid Oyj hakee lunastuslupaa, jonka perusteella perustetaan pysyvä käyttöoikeus johdon pystyttämiseksi ja pitämiseksi johtoaukealla kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetussa laissa (29.7.1977/603) säädetyllä tavalla.

Kuulutus koskee johtoja Ullava – Laurinneva - Alajärvi 400 J1 sekä Laurinneva – Alajärvi 110 J1 Kunnat: Toholampi, Kokkola, Kaustinen, Veteli, Halsua, Vimpeli, Perho ja Alajärvi

Kuulutus