Kuulutus / Perkkiönnevan vesistötarkkailusuunnitelman hyväksyminen

Asia: Vesilain mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä

Perkkiönnevan turvetuotantoalueen (Vimpeli) vesistötarkkailuohjelman hyväksyminen.

Perkkiönnevan turvetuotantoalue sijaitsee Kruunupyynjoen vesistöalueeseen (48) kuuluvalla Porasjoen yläosan valuma-alueella (48.006). Tuotantoalueen kuivatusvedet johdetaan laskuojan kautta Mustapuroon ja siitä edelleen Porasenjokeen ja Sääksjärveen. Tuotantoalueen pinta-ala on 24,26 ha. Perkkiönnevan turvetuotantoalueen ympäristölupa on voimassa 31.12.2027 saakka

Kuulutus

Päätös

Vesistötarkkailuesitys

Oikaisuvaatimusosoitus