Kuulutus / Perhon Tuuli Oy, Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimahanke, Perho

Perhon Tuuli Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Honkahuhdan tuuli- ja aurinkovoimahanke, Perho. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Tuuli- ja aurinkovoimahankkeen suunnittelualue sijaitsee Perhon kunnan luoteisosassa. Hankealue rajautuu Vimpelin ja Vetelin kuntarajoihin. Perhon keskustaajama sijaitsee noin 10 kilometrin etäisyydellä suunnittelualueen kaakkoispuolella. Vetelin taajamaan etäisyyttä on lähimmillään noin 25 kilometriä ja Vimpelin taajamaan noin 15 kilometriä. Hankealueen pinta-ala on noin 3 400 ha ja alueelle suunnitellaan enintään 12 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden yksikköteho olisi enintään 14 MW, voimaloiden napakorkeus enintään 260 m, roottorin halkaisija enintään 280 m ja pyyhkäisykorkeus enintään 350 m.

Aurinkovoiman tuotantoalueet sijoittuvat lähtökohtaisesti käytöstä poistuville turvetuotantoalueille ja pelloille, joiden ala on arviolta enintään 200 hehtaaria. Aurinkovoimalan enimmäisteho on noin 175 MWp. Näiden lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet ja maakaapelointi voimaloiden välille.

YVA-KUULUTUS

Arviointiohjelma julkaistaan verkkosivulla www.ymparisto.fi/honkahuhtatuulijaaurinkovoimaYVA

Nähtävilläoloaika on 14.9. – 13.10.2023.

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)