Kuulutus / Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosiksi 2022-2027

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksynyt 16.12.2021 Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen vesistöalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmat ja niihin sisältyvät ympäristöselostukset vuosiksi 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021– 27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (Etelä-Pohjanmaa).

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: www.vesi.fi/trh

Muutoksenhaku ja valitusaika
Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Kuulutus