Yksityistieavustukset

YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMISEN AVUSTUKSET HAETTAVISSA

Vimpelin kunnan tekninen lautakunta on kokouksessaan 13.10.2021 päättänyt Yksityisteiden rakentamisen/korjaamisen avustusehdoista- ja periaatteista.

Hakuaika on 1.11. – 30.11.2021 klo 15.00 mennessä.

Avustukset käsitellään joulukuun 2021 aikana.

Lisätietoja: kunnallistekniikan palveluvastaava Yrjö Koivukoski puh. 040 631 5486


Yksityisteiden rakentamisavustus
Vimpelin kunta tukee rahallisesti yksityisteiden korjausta. Rahoitus myönnetään erillisessä päätöksessä, jos kaikki seuraavat periaatteet täyttyvät:
1.Tiekunnan tulee hakea ELY-keskukselta yksityistie avustusta.
2.Yksityistien vaikutusalueella on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö.
3.Yksityistielle on perustettu tiekunta.
4.Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot on oltava ajan tasalla.
5.Rakennuskohde on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä.
6.Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero.
7.Kiinteistön asukas on kirjoilla Vimpelin kunnassa.
8.Vakituisen asukkaan virallinen osoite on ko. kiinteistölle.
9.Avustusta myönnetään maksimissaan viimeiseen vakituisesti asuttuun kiinteistöön saakka.
10.Rakennetavan tien pituus on vähintään 200 metriä.
11.Pituus mitataan olemassa olevan tien reunasta vakituisesti asutun kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka.

 

Yksityisteiden korjausavustukset haetaan kunnan erikseen määräämänä ajankohtana. Yksityistien rakennusavustus maksetaan toteutuneiden ja hyväksyttyjen rakennuskustannuksien mukaisesti. Avustuksen suuruus on maksimissaan 40 % toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista kuitenkin talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että avustus voi olla pienempi kuin edellä mainittu prosenttiosuus.

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:
-Tiekunnan perustiedot
-Suunnitelma ja kustannusarvio tien rakentamisesta
-Karttaliite, johon merkitään:

      - Tiekuntaan kuuluvat tiet
       - Rakentamisavustusta koskeva tieosuus
       - Tieosuuden vaikutusalueelle tulevat vakituisesti asutut kiinteistöt, joille on myönnetty
         rakennuslupa.

       - Kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty yksityistien rakentamisavustuksen
        hakemisesta.

Tien valmistuttua hakemusta täydennetään toimittamalla kunnalle tien rakentamisesta syntyneet toteutuneet kustannukset eriteltynä. Ennen rakentamisavustuksen hyväksymistä kohteelle tehdään Vimpelin kunnan toimesta maasto katselmus, jossa varmistetaan, että tie on rakennettu laaditun suunnitelman mukaisesti ja toteutuneet kustannukset vastaavat rakennetun tien kustannuksia.