KUULUTUS / Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto

Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä yhdistetty kaava- ja YVA-selostus nähtäville, kuulemisen laajentaminen naapurikuntiin

Lappajärven tekninen lautakunta on päättänyt 1.12.2020 § 48 asettaa Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen julkisesti nähtäville kuulemista varten 9.12.2020-22.1.2021 väliseksi ajaksi (MRL 62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §).

Kuulemista laajennetaan nyt Evijärven, Vetelin ja Vimpelin kuntien alueelle. Iso Saapasnevan tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen pidetään julkisesti nähtävillä Vimpelin kunnassa 23.12.2020-29.1.2021 välisen ajan (MRL 62 §, MRA 30 §, YVAL 17 § ja 20 §, YVAA 5 §).

Evijärven, Vetelin ja Vimpelin kunnan asukkaille suunnattu yleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään koronatilanteen vuoksi vain sähköisesti tiistaina 12.1.2021 klo 16.00-18.00. Linkki ja ohjeet yleisötilaisuutta koskien tulevat ennen tilaisuutta Vimpelin kunnan internetsivuille osoitteeseen www.vimpeli.fi kohtaan kuulutukset sekä ELY-keskuksen hanketta koskeville internetsivuille osoitteeseen www.ymparisto.fi/isosaapasnevantuulivoimayva. Tervetuloa osallistumaan yleisötilaisuuteen!

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Lappajärven Iso Saapasnevan alueelle. Alueelle suunnitellaan yhteensä noin 7-10 tuulivoimalan rakentamista. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunnittelualue sijaitsee noin 8,5 kilometriä Lappajärven keskustaajamasta koilliseen, Övermarkin kylän ja kuntarajan välisellä alueella. Suunnittelualue rajoittuu Evijärven ja Vetelin kuntiin sekä Vimpelin kunnalle kuuluvaan enklaaviin.

Hankkeen toteuttaminen edellyttää tuulivoimaosayleiskaavan laatimista ja YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointia. Hankkeen kaavamenettely ja ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan uuden YVA-lain (252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä. Menettelyssä syntyy sekä osayleiskaava että hankkeen YVA. Kaavoitus jakaantuu neljään vaiheeseen: vireilletulo, valmisteluvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksyminen. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on kaksi vaihetta: ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (joka on julkaistu osana kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa vireilletulovaiheessa) ja ympäristövaikutusten arviointiselostus (joka julkaistaan nyt osana kaavan valmisteluaineistoa, eli kaavaluonnosta). Yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto sekä siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointiselostus pidetään nähtävillä ELY-keskuksen internet-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/isosaapasnevantuulivoimayva.

Valmisteluaineistosta voi esittää mielipiteitä ja lausuntoja nähtävilläolon aikana. Mielipiteet ja lausunnot pyydetään toimittamaan 29.1.2021 mennessä kirjallisesti osoitteeseen Lappajärven kunta, Maneesintie 5A, 62600 LAPPAJÄRVI tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@lappajarvi.fi.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta on nähtävillä viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä on nähtävissä samoissa paikoissa kuin valmisteluvaiheen aineisto sisältäen yhdistetyn kaava- ja YVA-selostuksen.

Lisätietoja antavat:

Kaavoittaja ja menettelyvastaava:
Lappajärven kunta  
Maneesintie 5 A, 62600 Lappajärvi

Anne Övermark      
Tekninen johtaja  
Puh. 044 369 9505    
anne.overmark@lappajarvi.fi

Konsultti:
Ramboll Finland Oy
Kauppatori 1-3 F, 60100 Seinäjoki

Kaavan laadinta:                             Ympäristövaikutusten arviointimenettely:
Anne Koskela                                  Petri Hertteli
Projektipäällikkö                              YVA-projektipäällikkö
puh. 050 524 8011                           puh. 040 809 3061
anne.koskela@ramboll.fi                 petri.hertteli@ramboll.fi

YVA-yhteysviranomainen:
Etelä-Pohjamaan ELY-keskus
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
PL 77, 67101 Kokkola

Elina Venetjoki
Ylitarkastaja
puh. 029 501 6403
elina.venetjoki@ely-keskus.fi