Sääksjärven rantaosayleiskaavan kulttuuriympäristön inventointi

Sääksjärven rantaosayleiskaavan laatimisen yhteydessä tarkastellaan kaava-alueen rakennettua kulttuuriympäristöä kaavatyön pohjaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 9 § mukaan kaavan tulee perustua merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. MRL:n 5 §:ssä luetellaan suunnittelun tavoitteita. Yhtenä tavoitteena on rakennetun ympäristön kulttuuriarvojen vaaliminen.

Vimpelin kunta on tilannut rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ltä. Inventoinnin yhteydessä laaditaan kohdekuvaukset rakennuksista/pihapiireistä, joilla arvioidaan olevan rakennetun kulttuuriympäristön kannalta arvokasta rakennuskantaa. Inventoinnissa painotetaan vanhoja rakennuksia (ennen vuotta 1940 valmistuneet rakennukset), jälleenrakennuskauden rakennuksia 1940-1950 -luvuilta sekä luonteeltaan julkista rakentamista kuten seurantaloja ja kauppoja.

Rakennusinventoinnin maastotyöt tekee arkkitehti Minttu Kervinen. Työn yhteydessä suunnittelualueen rakennuksia ja rakennettuja alueita valokuvataan. Inventoija kiertää teillä ja tarvittaessa pihoissa valokuvaamassa rakennuksia ulkoapäin. Pihapiirissä inventoija käy vain, mikäli valokuvaaminen ei onnistu tieltä käsin. Rakennusten sisätiloja ei inventoida eikä valokuvata, eikä inventoija käy sisätiloissa.

Inventointitietoja hyödynnetään rantaosayleiskaavatyön suunnittelussa esimerkiksi yksittäisten rakennusten tai aluekokonaisuuksien suojeluarvoja pohdittaessa. Inventointitietoja voidaan jatkossa hyödyntää mm. purku-, rakennus- ja toimenpidelupien yhteydessä.

Inventoinnin maastotyöt suoritetaan sään mukaan joko 29.-30.4. tai 4.5.-5.5.2020. Inventointityöstä voi kysyä ja rakennuksiin liittyviä tietoja voi lähettää arkkitehti Minttu Kerviselle, minttu.kervinen@fcg.fi (puh. 044 298 2171) tai Vimpelin kunnan rakennusvalvontaan, henna.vahasoini@vimpeli.fi (puh. 040 572 3682)